Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna ma na celu intensywną stymulację funkcji intelektualnych oraz sfery emocjonalnej: koncentracji uwagi, funkcji pamięci, percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej, płynności słownej, zdolności rozumowania i tworzenia pojęć, uczenia się, tworzenia prawidłowych relacji przyczynowo- skutkowych, eliminację zaburzeń emocjonalnych.

Zadania te są realizowane w ramach indywidualnych spotkań terapeutycznych.

Grupowa psychoterapia

zakłada usprawnianie sfery emocjonalno- społecznej. Zajęcia te uczą współpracy, pogłębiają samoświadomość, samodzielność, zdolność wyrażania emocji, kształtują samokontrolę i uczuciowość wyższą, pozwalają odreagować napięcia, rozwiązywać konflikty, zwiększają umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych. Do programu włączone są również ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające system nerwowy. Zajęcia te adresowane są do młodzieży i mają postać zajęć warsztatowych opartych na różnych formach aktywności uczestników.

Wszyscy uczniowie objęci są terapią psychologiczną.