Szkoła powstała w 1993 r. jako pierwsza niepubliczna szkoła dla dzieci niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku. Szkoła realizuje treści programowe dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów, wzbogacone o autorskie programy edukacyjne opracowywane przez zespoły nauczycieli. Zespoły klasowe liczą 4-6 uczniów. Zajęcia edukacyjne prowadzi wykwalifikowana kadra. Uczniowie objęci są szeroką ofertą zajęć terapeutycznych oraz profesjonalną opieką.

Założenia metodologiczne:

  • realizacja programu nauczania odbywa się w zespołach klasowych liczących 4-6 dzieci
  • program dostosowany jest do indywidualnych możliwości dziecka i zróżnicowany pod względem stopnia trudności oraz zakresu materiału
  • podstawową zasadą kontaktów nauczyciela z uczniem jest zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości przeżywania pozytywnych emocji
  • nauczanie w klasie prowadzi jeden nauczyciel, z wyjątkiem wychowania fizycznego i języka obcego
  • wszystkie dzieci objęte są programem zajęć terapeutycznych.