HANDICAP Stowarzyszenie na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności prowadzi Szkoły dla dzieci i młodzieży o obniżonych możliwościach intelektualnych.
W szkołach realizowana jest podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Na rynku edukacyjnym Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 25 lat.

Stowarzyszenie wyznacza sobie podstawowe kierunki działania:

  • ustalenie programu edukacji i realizacja kształcenia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, zgodnie z wypracowanym modelem edukacyjnym
  • zapewnienie optymalnego rozwoju intelektualnego i funkcjonowania społecznego, stworzenie warunków integracji społecznej
  • pomoc i doradztwo psychologiczne rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Podstawową formą działania jest prowadzenie ośrodka terapeutycznego wraz ze szkołami:

  • szkołą podstawową
  • szkołą przysposabiającą do pracy

Ponadto Stowarzyszenie organizuje wystawy prac plastycznych dzieci niepełnosprawnych, przeglądy twórczości, imprezy artystyczne oraz wyjazdy integracyjne.

Wdrażana przez HANDICAP formuła kształcenia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, poprzez wszechstronną stymulację rozwoju i przygotowanie do podjęcia pracy, daje naszym podopiecznym szansę na znalezienie własnego miejsca w życiu i uzyskanie maksymalnie możliwego poziomu sprawności i samodzielności.