Stowarzyszenie HANDICAP ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018 do:

  • I klasy specjalnej szkoły podstawowej oraz uzupełniający do poszczególnych klas szkoły podstawowej
  • do szkoły przysposabiającej do pracy.

Rekrutacja i opłaty

Warunkiem przyjęcia do szkoły Stowarzyszenia HANDICAP jest orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Od marca prowadzimy rekrutację do klas pierwszych.

Przyjęcia do innych klas możliwe są jedynie w przypadku wolnych miejsc.

Pierwszeństwo zapisu do gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy mają absolwenci naszych szkół.

Opłata za czesne rozłożona jest na 10 rat miesięcznych.

W opłacie czesnego mieszczą się wszystkie zajęcia rehabilitacyjne i popołudniowe.

Przy zapisie dziecka do szkoły obowiązuje opłata wpisowa.