Obok nauki szkolnej uczniowie realizują program kompleksowej rehabilitacji psychoruchowej tekstpolegający na położeniu bezpośredniego nacisku na usprawnianie zaburzeń psychofizycznych oraz stymulowanie niezaburzonych funkcji.

Rehabilitacja odbywa się w oparciu o opracowany oddzielnie dla każdego dziecka program terapeutyczny. Na program ten składa się:

 • rehabilitacja ruchowa - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu na sali terapeutycznej i raz w tygodniu na basenie (m.in. obejmują naukę pływania)
 • indywidualna terapia psychologiczna - obejmująca stymulację funkcji intelektualnych (spostrzegania, myślenia, pamięci, uwagi, uczenia się) oraz usprawnianie sfery motywacyjnej dziecka
 • terapia logopedyczna - służy zwiększaniu zdolności porozumiewania się słownego. Polega na aktywizacji ośrodków mowy, ćwiczeniach usprawniających narządy mowy, artykulację oraz oddychanie
 • psychoterapia grupowa - obejmuje pracę nad sferą emocjonalno-społeczną, kształtowanie samokontroli, naukę rozwiązywania konfliktów, techniki relaksacji i odreagowania napięć
 • terapia pedagogiczna - usprawnia umiejętność czytania, pisania, liczenia, płynność słowną w ramach indywidualnych spotkań dziecka z terapeutą
 • muzykoterapia - mająca na celu uwrażliwienie, rytmizację i relaksację dziecka oraz rozbudzenie w nim zainteresowań muzycznych
 • szkoła tańca - stanowi nowatorską metodę pracy z dziećmi specjalnej troski. Zajęcia te obok poznania podstawowych stylów tańca mają również znaczenie terapeutyczne - pozwalają młodzieży otworzyć się na świat, wzmocnić samoocenę, wyrazić swoje emocje. Uczą również współdziałania, zaufania do partnera i koncentracji.
 • warsztaty plastyczne - kształtują wrażliwość estetyczną, rozwijają zdolności postrzegania i rozumienia świata. Wymiernym efektem tych zajęć są wystawy prac dzieci w galeriach miejskich
 •  warsztaty teatralne – pozwalają na rozwój ekspresji dziecięcej, rozwijają wyobraźnię i myślenie twórcze. Wyzwalają nowe zainteresowania, pasje i talenty. Umożliwiają dzieciom poznanie własnych możliwości, usprawniają kontakty interpersonalne. Efektem zajęć są przygotowywane cyklicznie inscenizacje - spektakle
 • terplastzajęcia z komputerem - niezwykle atrakcyjne zajęcia dla dzieci, na których mają możliwość poznania podstaw obsługi komputera. Stanowią istotne uzupełnienie stymulacji rozwoju, zwiększając motywację dziecka do pracy
 • terapia zajęciowa - rozwija postawy prospołeczne, tworzy nawyki celowej aktywności, kształtuje dokładność i wytrwałość w pracy
 • kurs języka angielskiego - ukierunkowany na zdobycie podstawowych umiejętności komunikacji w języku angielskim dla uczniów gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy, dwie godziny tygodniowo.
 • warsztaty fotograficzne - dają szansę poznania podstawowych zasad fotografii, jako jedna z dziedzin terapii przez sztukę kształtuje spostrzegawczość, wrażliwość, stanowi ciekawą formę spędzania wolnego czasu oraz możliwość integracji społecznej.
 • warsztaty "Poznawanie świata" - prowadzone metodą M.Montessori mają na celu uczenie przez działanie, wielozmysłowe poznawanie świata. W trakcie zajęć uczestnicy pracują w odpowiednio przygotowanym otoczeniu, dzięki czemu mają możliwość samodzielnego doświadczania i poznawania.

Praca z rodziną:

 • pilotowanie i pomoc w zakresie orzecznictwa niepełnosprawności 
 • pomoc rodzinom w pozyskiwaniu sponsorów opłacających  naukę dziecka
 • wsparcie rodzin w formie specjalistycznego poradnictwa prowadzonego przez psychologa, logopedę, pedagoga specjalnego i innych terapeutów w zakresie:
 • rozwiązywania problemów wychowawczych
 • wypracowania skutecznych sposobów komunikacji wewnątrz rodziny
 • pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w domu (usprawnianie, stymulacja rozwoju)
 • pomoc w kontaktach z instytucjami zajmującymi się sprawami osób niepełnosprawnych
 • stały kontakt nauczycieli z rodzicami.