Stowarzyszenie HANDICAP jest organizacją pozarządową, nonprofit, od 2004 roku zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego. Statutowa działalność Stowarzyszenia sprowadza się do podejmowania działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

Przewodniczącą Stowarzyszenia jest pani Barbara Ficner - doświadczony specjalista w zakresie psychologii klinicznej.

Stowarzyszenie wyznacza sobie podstawowe kierunki działania:

  • ustalenie programu edukacji i realizacja kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, zgodnie z wypracowanym modelem edukacyjnym
  • zapewnienie optymalnego rozwoju intelektualnego i funkcjonowania społecznego, stworzenie warunków integracji społecznej
  • pomoc i doradztwo psychologiczne rodzinie dziecka upośledzonego

Podstawową formą działania jest prowadzenie ośrodka terapeutycznego wraz ze szkołami:

  • podstawową
  • przysposabiającą do pracy

Ponadto Stowarzyszenie organizuje wystawy prac plastycznych dzieci niepełnosprawnych, przeglądy twórczości, imprezy artystyczne oraz wyjazdy integracyjne.

Począwszy od września, w każdym miesiącu, uczniowie naszych szkół biorą udział w koncertach edukacyjnych z pokazami multimedialnymi w Filharmonii Wrocławskiej.

W ramach ogólnopolskiego programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej uczniowie biorą udział w prezentacjach filmowych poprzedzonych prelekcją na temat technik filmowych i problemów poruszonych w filmach.

Również raz w miesiącu uczestniczą w zajęciach muzyczno-rytmizujących w Domu Kultury przy ul.Dubois. 

Wdrażana przez HANDICAP formuła kształcenia dzieci specjalnej troski poprzez wszechstronną stymulację rozwoju i możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu, daje naszym podopiecznym szansę na znalezienie własnego miejsca w życiu i uzyskanie maksymalnie możliwego poziomu sprawności i samodzielności.